Ekonomi Bakanlığı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

 1 Kasım, 2016


Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalara her safhada destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir. Yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturularak, Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve hedef pazara giriş konularında gelişme kaydedilmektedir. Destek sistematiğinde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır.

 

 

Bakanlık tarafından sağlanmakta olan desteklerden bir tanesi bu bölümde özet olarak anlatmaya çalışacağımız Yurt Dışı Pazar Araştırma Desteği’ dir. Ekonomi Bakanlığı Tarafından “2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ” yayınlanmış ve bu destekten faydalanmak isteyen işletmeler için, takip etmeleri gereken adımlar ayrıntıları ile açıklanmıştır.

 

MADDE 5 – (Değişik: RG-17/1/2015-29239)

(1) Bu Tebliğ kapsamında sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(2) Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Kişi başına günlük 150 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

 

 

 

 

MADDE 6 –(Değişik: RG-17/1/2015-29239)

(1) Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla on yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

(2) Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az iki, yol hariç en fazla on günlük kısmı desteklenir.

(3) Yurt dışı pazar araştırması gezisi süresince, yolculuk ve gidilen ülkenin resmi tatil günleri hariç olmak üzere, her gün için araştırma yapılan ülkede yerleşik en az bir kurum, kuruluş veya şirketle görüşme yapılmalıdır. Görüşme yapılmayan günler için ulaşım ve konaklama giderleri desteklenmez.

(4) Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla iki yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

(5) Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi en fazla üç ülkede de yapılabilir.

 

MADDE 7 –(Değişik: RG-17/1/2015-29239)

(1) Aşağıda sayılan faaliyetler, 5 inci madde kapsamında desteklenmez.

a) Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri.

b) Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar.

(2) Yurt dışı pazar araştırması gezisinin gerçekleştirildiği ülkede ve tarihlerde düzenlenen bir fuara stand ile iştirak ettiği tespit edilen şirketler 5 inci madde kapsamında desteklenmez.

 

Destek Ödeme Başvurusu

MADDE 6

(1) Yurt dışı pazar araştırması desteğinden yararlanmak isteyen şirketlerin destek başvurularını EK A’da (Başvuru Belgeleri Listesi) belirtilen belgelerle birlikte ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile yapması gerekir.

(2) Başvuru, şirketlerin yerleşik oldukları şehre göre Bakanlığın EK-E’de belirtilen Bölge Müdürlüklerine yapılır.

 

Destekten faydalanmak isteyen işletmeler, seyahatlerini programlamadan önce yukarıda genel bilgiler verilen tebiği ve bu tebliğe ait uygulama esas ve usullerini detaylı olarak incelemelidirler. Detaylı bilgiye www.ekonomi.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür.